top of page

POLITICA DE PRIVACITAT

 

Responsable del tractament de dades personals:

L'interessat que faciliti a Noelia Hernando Mercadé advocada les seves dades de caràcter personal,  mitjançant aquesta plataforma online o per correu electrònic, queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

 

Noelia Hernando Mercadé

Domicili professional:             Travessia del carrer nou, 1, entresòl,

                                                    43730 Falset (Tarragona)

Correu electrònic:                    hernando.abogada@gmail.com

Advocada col·legiada nº 23.787 de l’Il·lustre Col·legi de l’ Advocacia de Barcelona i nº 1.051 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

 

 

Finalitats del tractament de dades:

El tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual els hagi facilitat:


1. Contactar amb la persona que sol·licita informació i donar resposta a la seva petició de pressupost o consulta.

2. Dur a terme el tràmit o servei legal sol·licitat pel client i utilitzar les dades personals del mateix únicament a aquests efectes.

3. Defensa i assessorament legal al client en processos judicials: es farà ús de les dades personals únicament a l'efecte de dur a terme l’esmentat objectiu.

4. Realitzar la facturació dels serveis contractats.

 

Duració del tractament de dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, les dades seran conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.


Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds de pressupost es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les mateixes, amb un termini màxim d'un any.

 

Legitimació per al tractament de dades:

La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i execució dels acords d'assessorament legal o de representació i defensa lletrada, la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta o el consentiment exprés que se sol·liciti al client, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política, sempre tenint en consideració l'indicat en el paràgraf primer de l'apartat anterior.

 

Comunicació de les seves dades:

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

• A tercers professionals o entitats públiques únicament amb la finalitat de dur a terme el servei sol·licitat pel client (Notàries, Agència Tributària, Registre de la Propietat, etc).
• A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
• A les Administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per a les finalitats en ella definits.

 

Els seus drets:

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

  • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-ho a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims o de l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • Tots els drets esmentats poden exercir-se pels mitjans de contacte que figuren a l'apartat “Responsable del tractament” d'aquesta Política de Privacitat.

  • Enfront de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o davant d’altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

 

Dades de tercers:

Si facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar-lis prèviament de tot el previst a l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

 

bottom of page